B2B Terms and Conditions

 1. ALGEMEEN

1.1 Wanneer deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen
tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden van kracht, voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard. AGGI behoudt het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

1.2  In deze Voorwaarden wordt mede verstaan onder:

 • : Agnieszka Jachymska , zelfstandig handelend onder de naam AGGI (verder : AGGI),  gevestigd te Alsmeer, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder de nummer  65016580,
 • iedere rechtsbetrekking waarop deze Voorwaarden ingevolge artikel 3 van toepassing zijn.
 • : degene tot wie aanbieding is gericht cq. degene die de Overeenkomst met AGGI aangaat
 • : Een algemene definitie die naar Opdrachtgever en AGGI verwijst.
 • : natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • : per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

 1. AANBIEDINGEN
 2. Alle aanbiedingen van AGGI zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
 3. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor AGGI tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt een aanbieding van AGGI automatisch voor nabestellingen.
 4. De door AGGI uitgebrachte offerte is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Verkoper is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 5. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie.

 

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de opdracht heeft gegeven middels het onderteken van de offerte, dan wel op een andere wijze schriftelijk heeft verklaard Overeenkomst met AGGI  aan te willen gaan.
 3. De Overeenkomst komt eveneens tot stand indien AGGI  een mondeling door de Opdrachtgever  verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

 

 

 

 1. PRIJZEN

De door AGGI opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten geldend op de datum van de aanbieding, behoudens voorzover in deze voorwaarden dan wel offerte anders is bepaald.

 

 1. LEVERING, LEVERTIJD & OVERMACHT
 2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering door AGGI na voldoening door Opdrachtgever van de in offerte genoemd voorschot.  
 3. Opdrachtgever  is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de koper. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.
 5.    Is voor de levering cq. uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.
 6. Het is AGGI toegestaan verkochte goederen in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien goederen in gedeelten worden geleverd, is AGGI bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7.    Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van AGGI ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 8. AGGI  is niet gehouden zijn leveringsverplichtingen uit een overeenkomst of enige andere uitvoeringsverplichting uit hoofde van die overeenkomst na te komen in geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer.
  Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan elke van de wil van AGGI onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van AGGI of diens leveranciers.

 

 1. BETALING, GEVOLGEN NON-BETALING en EIGENDOMSVOORBEHOUD
 2. Betaling van aan AGGI verschuldigde bedragen uit hoofde van enige overeenkomst
  dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders
  overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor
  hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten of uit daarmee samenhangende
  overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of
  Opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens AGGI te voldoen,
  alsmede ingeval van faillissement surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of
  gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht
  van een belangrijk deel van zijn vorderingen, heeft AGGI het recht, vóór levering
  der producten of uitvoering van werkzaamheden, betaling te verlangen dan wel overgaan tot het ontbinding van de overeenkomst
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van
  rechtswege in verzuim te zijn en heeft AGGI, zonder dat enige ingebrekestelling is
  vereist, het recht Opdrachtgever over opeisbaar geworden bedragen de wettelijke handelsrente
  in rekening te brengen, vanaf de dag waarop bedoeld bedrag opeisbaar is geworden,
  onverminderd opdrachtnemers verder toekomende rechten krachtens de wet en/of deze
  voorwaarden.
 5. Bij verzuim is Opdrachtgeer een vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De
  buitengerechtelijke kosten bedragen een vast percentage van 15% van de hoofdsom, met een
  minimum van EUR 75, ongeacht het aantal en de aard van de verrichte incassohandelingen.
 6. Onverminderd hetgeen elders omtrent het risico wordt bepaald, gaat het eigendom van het
  product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan
  opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van
  daaraan gerelateerde rente en kosten, volledig aan opdrachtnemer is voldaan.

 

7. GEBREKEN

 1. Opdrachtgever dient bij aflevering van de goederen na te gaan of de levering voldoet aan de bestelling of de overeenkomst.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient Opdrachtgever deze binnen uiterlijk 3 dagen na aflevering aan AGGI te melden.
 3.   Niet zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen uiterlijk 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering, schriftelijk aan AGGI te melden.
 4. AGGI geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie. Als AGGI niet binnen deze termijn kan reageren, stuurt hij Opdrachtgever een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Opdrachtgever een inhoudelijke reactie kan verwachten.
 5.   Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 6. Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft AGGI de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
 7. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

 

8. GARANTIE

 1. Het geleverde artikel moet de eigenschappen bezitten die Opdrachtgever  op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
 2. Voor de geleverde goederen hanteert AGGI de garantie conform die van de producent of leverancier van het betreffende product
 3. Voldoet het geleverde artikel niet aan de eisen die van soortgelijk product kunnen worden verwacht,  dan heeft Opdrachtgever  indien hij dit tijdig heeft gemeld aan AGGI recht op: 

-aflevering van het ontbrekende,

 •   reparatie, mits de ondernemer daaraan redelijkerwijs kan voldoen,
 •   vervanging, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen of

- het artikel teniet of achteruit is gegaan doordat Opdrachtgever niet zorgvuldig voor het behoud van het artikel heeft gezorgd.

Opdrachtgever heeft pas recht op ontbinding van de koop of vermindering van de prijs in evenredigheid met de mate van afwijking als:herstel of vervanging onmogelijk is of niet van AGGI gevergd kan worden, dan wel AGGI niet overgaat tot herstel of vervanging.

 1. AGGI staat niet in voor gebreken die na de oplevering aan artikelen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht.

 

9. ONTBINDING & ANNULERING

 1. Een overeenkomst tussen partijen kan onmiddellijk ontbonden worden in de navolgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan AGGI omstandigheden ter kennis komen die AGGI goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien AGGI Opdrachtgeverbij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is de verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.

- indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan AGGI zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 1. AGGI mag, als Opdrachtgever de overeenkomst vóór levering annuleert, een schadevergoeding van maximaal 50% van de aankoopsom in rekening te brengen. Het percentage  ligt vast, tenzij AGGI aannemelijk maakt dat de schade hoger is of Opdrachtgever  aantoont dat de schade lager is. De schade is het geleden verlies of de gederfde winst.
 2. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt AGGI dit schriftelijk. 

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

AGGI is jegens Opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde goederen geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 8 van deze Voorwaarden.
 2. AGGI is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van AGGI (of haar medewerkers cq hulppersonen).
 3. De aansprakelijkheid van AGGI is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van AGGI in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en AGGI aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot anderhalf de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 1.  

De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming).  Waarvoor AGGI degegevens gebruikt, waarom is dit belangrijk, hoe lang de gegevens door AGGI worden bewaard en wat zijn de rechten kunt u lezen in een afzonderlijke Privacyverklaring.

 

12. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AGGI  partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen AGGI  en de Opdrachtgever  zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.
© 2018 - 2021 AGGI | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore